بی من نشو!

 
» فصل جدید :: ۱۳٩٦/۱/۳٠
» سکوت :: ۱۳٩٥/٧/۱٧
» حرف هایی که نباید زد... :: ۱۳٩٥/٦/٢۳
» داش آکل :: ۱۳٩٥/٥/٥
» عشق یعنی... :: ۱۳٩٤/٦/۳
» گر بگویم... :: ۱۳٩٤/٥/۸
» تکرار و تکرار... :: ۱۳٩٤/٤/٢٤
» لعنت :: ۱۳٩٤/٢/۸
» ... :: ۱۳٩۳/۳/٤
» تو باشی... :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» بازگشت... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» آینه... :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» ... :: ۱۳٩۱/٦/۱٠
» 24 بهمنی که خودش را به خاطر مرگ فروغ نبخشید... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» سفر... :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
» دلگیری... :: ۱۳٩٠/۳/٢۱
» باز بهمن بی تو آمد... :: ۱۳۸٩/۱۱/٧
» نه مثل همیشه... :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» چگونه بگویم؟ :: ۱۳۸٩/٩/٢٠
» بیا بیشتر بخندیم... :: ۱۳۸٩/۸/٢
» کودکی ها... :: ۱۳۸٩/٦/٢٤
» غربت! :: ۱۳۸٩/٥/٢٢
» هرجا که او هست، بهشت است... :: ۱۳۸٩/٥/٢
» اون روزا ما دلی داشتیم... :: ۱۳۸٩/۳/۳٠
» آرزو! :: ۱۳۸٩/٢/٢٥
» و هفتم بهمن دیگری ست ، اینجا ایران است و من دوستت دارم... :: ۱۳۸۸/۱۱/٧
» باید امشب بروم و چمدانی را که به اندازه تنهایی من جا دارد،بردارم... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٦
» خاطره... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱
» این روزا دنیا واسه من از خونمون کوچیکتره... :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
» بانوی رنگها... :: ۱۳۸۸/۸/۱٢
» من... :: ۱۳۸۸/٦/٢۸
» همین! :: ۱۳۸۸/٦/٢
» سرزمین من! بهشت ایرانی من...چنین مباد... :: ۱۳۸۸/٤/۳
» ستایش... :: ۱۳۸۸/۳/۱۳
» مذهب عشق... :: ۱۳۸۸/٢/۱۳
» بهاری... :: ۱۳۸۸/۱/۳
» به قول مردها هیچ...! :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۳
» شکایت...؟ :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
» این روزها... :: ۱۳۸٧/۱۱/٥
» جزیره... :: ۱۳۸٧/۱٠/۳
» افسوس... :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» هیچکی نمی تونه بفهمه... :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» آقای بازیگر! کجا؟! :: ۱۳۸٧/٤/۳۱
» خداحافظی... :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» بهتر بود...؟ :: ۱۳۸٧/٢/٥
» عروس... :: ۱۳۸٧/۱/٢٤
» سین هفتم... :: ۱۳۸٧/۱/۱
» نخواهد ماند... :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٢
» باران باش! :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٢
» نوزاد آب و آينه... :: ۱۳۸٦/۱۱/٧
» هزارسالگی! :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٦
» دارم می روم!! :: ۱۳۸٦/٩/۱۸
» کابوس در کابوس! :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» مهر! :: ۱۳۸٦/٧/۱
» شانزده! :: ۱۳۸٦/٦/۱٦
» گنگ! :: ۱۳۸٦/٦/٥
» تعجب! :: ۱۳۸٦/٥/٥
» تولد!! :: ۱۳۸٦/۳/۱٩
» حافظ... :: ۱۳۸٦/٢/۱٩
» ديوانه بازی! :: ۱۳۸٦/۱/٢٤
» بهاری... :: ۱۳۸٦/۱/۱
» تلخه اما، خُب... :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۸
» پيله... :: ۱۳۸٥/۱۱/٦
» يلدا بازی! :: ۱۳۸٥/۱٠/۸
» هذيان... :: ۱۳۸٥/۱٠/۱
» پيله های شيشه ای... :: ۱۳۸٥/٩/۱٥
» تلخ! :: ۱۳۸٥/۸/٢۸
» پاييزی! :: ۱۳۸٥/٧/٢۸
» صدف! :: ۱۳۸٥/٧/۱٠
» شک! :: ۱۳۸٥/٦/٢
» بيشتر بتاب! :: ۱۳۸٥/٥/۱
» منجی! :: ۱۳۸٥/٤/۸
» من،تو،يا بارون؟! :: ۱۳۸٥/۳/٢۱
» سکانس بارونی! :: ۱۳۸٥/٢/٢۸
» سفر! :: ۱۳۸٥/۱/٢۸
» سال نو مبارک...! :: ۱۳۸٥/۱/۱
» می شود! :: ۱۳۸٤/۱٢/۸
» ساعت! :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٩
» تولدت مبارک! :: ۱۳۸٤/۱۱/٧
» حرفی بزن! :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٤
» حضور ٍ تو! :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٠
» يلدا ! :: ۱۳۸٤/٩/۳٠
» فصل مرگ! :: ۱۳۸٤/٩/۱٦
» یاد من هر جا که باشی، مثل سایه پا به پاته... :: ۱۳۸٤/٩/٤
» تکرار شو! :: ۱۳۸٤/۸/۱۱
» خالی! :: ۱۳۸٤/٧/٢۳
» شب گريه! :: ۱۳۸٤/٧/۱٠
» پاييز بی تو! :: ۱۳۸٤/٧/۳
» بی من نشو! :: ۱۳۸٤/٦/٢٢
» معجزه! :: ۱۳۸٤/٥/٢٥
» نازی مُرد!! :: ۱۳۸٤/٥/۱٦
» بهت!... :: ۱۳۸٤/٥/۸
» مرگ خاطره! :: ۱۳۸٤/٥/۱
» نه!...نمی توانی!... :: ۱۳۸٤/٤/۱٩
» شکست... :: ۱۳۸٤/٤/٩
» ببخشيد! :: ۱۳۸٤/۳/٢
» من و تو و آخر قصه! :: ۱۳۸٤/٢/٢٦
» پنجره ام گمت کرد!من اما نه... :: ۱۳۸٤/٢/۱۳
» خنده/توهم! :: ۱۳۸٤/۱/٢٥
» گريستن... :: ۱۳۸٤/۱/۱۸
» دلتنگی... :: ۱۳۸٤/۱/۸
» سال نو مبارک! :: ۱۳۸٤/۱/۱
» بودنت معجزه ايست! :: ۱۳۸۳/۱٢/۱۱
» تو در وصف نمی آيی... :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٩
» برف! :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٠
» نيستم! :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٢
» يکسال بدون ارگ! :: ۱۳۸۳/۱٠/٤
» نمی خواهم! :: ۱۳۸۳/۱٠/۱
» منظومه ای! :: ۱۳۸۳/٩/٢۳
» بارانيم! :: ۱۳۸۳/٩/۱٩
» به خاطر تولدت! :: ۱۳۸۳/٩/٧
» خالی! :: ۱۳۸۳/٩/٤
» باران!/صبر :: ۱۳۸۳/۸/٢۱
» وجودت! :: ۱۳۸۳/۸/۱۳
» با تو! :: ۱۳۸۳/٧/٢٩
» تنها من و تو ! :: ۱۳۸۳/٧/٢٢
» من و چشمانت! :: ۱۳۸۳/٧/٦
» آفتاب تابستانی! :: ۱۳۸۳/٦/٢٦
» رويای من ! :: ۱۳۸۳/٦/۱٥
» رود من! :: ۱۳۸۳/٦/۱۱
» ......... :: ۱۳۸۳/٦/۸
» درمانده! :: ۱۳۸۳/٦/۱
» سفر! :: ۱۳۸۳/٥/٢٢
» زنگ! :: ۱۳۸۳/٥/۱٧
» تا تو! :: ۱۳۸۳/٥/۱۱
» اميد! :: ۱۳۸۳/٥/٦
» عادت! :: ۱۳۸۳/٥/۱
» پايان! :: ۱۳۸۳/٤/٢۸
» خنده! :: ۱۳۸۳/٤/٢٤
» می نوازم! :: ۱۳۸۳/٤/٢۱
» می نوازم! :: ۱۳۸۳/٤/٢٠
» طپش! :: ۱۳۸۳/٤/۱۸
» آزادی! :: ۱۳۸۳/٤/۱۸
» خواب اقاقيها! :: ۱۳۸۳/٤/۱٧
» ۱۳۸۳/٤/۱٧ :: ۱۳۸۳/٤/۱٧
» پروانه! :: ۱۳۸۳/٤/۱٧
» باران! :: ۱۳۸۳/٤/۱٤
» شب من! :: ۱۳۸۳/٤/۱۳
» هراس! :: ۱۳۸۳/٤/۱٢
» به ياد بم! :: ۱۳۸۳/٤/۱۱
» عبور! :: ۱۳۸۳/٤/۱٠
» با تو بودن! :: ۱۳۸۳/٤/٩
» ۱۳۸۳/٤/٧ :: ۱۳۸۳/٤/٧
» !! :: ۱۳۸۳/٤/٧
» افسوس! :: ۱۳۸۳/٤/٧
» از تو! :: ۱۳۸۳/٤/٥
» بيا! :: ۱۳۸۳/٤/٤
» قتل! :: ۱۳۸۳/٤/۳
» غربت! :: ۱۳۸۳/۳/۳۱
» ديوانگی! :: ۱۳۸۳/۳/۳۱
» وداع! :: ۱۳۸۳/۳/۳٠
» کودکی! :: ۱۳۸۳/۳/٢٩
» باور! :: ۱۳۸۳/۳/٢۸
» هيچ ها! :: ۱۳۸۳/۳/٢٧
» حرف سهراب! :: ۱۳۸۳/۳/٢٧
» چشمانت! :: ۱۳۸۳/۳/٢٦
» ايران من! :: ۱۳۸۳/۳/٢٥
» سکوت! :: ۱۳۸۳/۳/٢٤
» ندارم! :: ۱۳۸۳/۳/٢٤
» نهايت! :: ۱۳۸۳/۳/٢٤
» سپاس ! :: ۱۳۸۳/۳/٢۳
» شکست :: ۱۳۸۳/۳/٢۳
» بی تو! :: ۱۳۸۳/۳/٢٢
» ۱۳۸۳/۳/٢۱ :: ۱۳۸۳/۳/٢۱